Lektus Rail AB – Nynäshamn

Besöksadress:

Lektus Rail AB – Nynäshamn
Telivägen 2
14941 Nynäshamn
Sweden

Postadress:

Telivägen 2
14941 Nynäshamn

Kontaktpersoner:

Nikke Borgheden, VD
Tel: 076-107 15 58
E-post: nikke.borgheden@lektus.se